Platforma DA: Instituțiile absorbite vor trece integral în gestiunea ”beneficiarilor” reorganizării iar Ministerul nu-și va asuma responsabilitatea pentru disponibilizările nejustificate

05 Iulie 2022

Platforma DA constată cu îngrijorare că prin aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării, drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite trec integral la persoana juridică, care este ”beneficiara” reorganizării. În rezultat, toate deciziile legate de personal, strategia de dezvoltare, vor fi la discreția absolută a instituțiilor care au absorbit. Iar conținutul acestor decizii vor ține exclusiv de voința personală a conducerii. În această situație, Ministerul nu-și va asuma responsabilitatea pentru eventualitatea unor disponibilizări nejustificate, făcând trimitere la autonomia universitară. Eventualele disponibilizări nejustificate ale personalului calificat, ar putea avea consecințe de lungă durată asupra sectorului educației, iar Moldova, din nou, ar putea fi confruntată cu un val al ”exodului creierelor”.

În ceea ce privește reforma învățământului superior anunțată de către Ministerul Educației și Cercetării în data de 27 iunie 2022, Platforma DA consideră că aspecte legate de raționalizarea cheltuielelor pentru finanțarea învățământului superior, necesitatea apropierii cercetării științifice de sistemul universitar, reprezintă cu siguranță probleme reale, care trebuiesc a fi rezolvate de către Ministerul Educației și Cercetării, Guvern, comunitatea academică și toată societatea.

În același timp, a reduce reforma universităților aproape în exclusivitate la optimizări (absorbții) reprezintă o abordare simplistă și lipsită de viziune.

Analizând comunicatul Ministerului și luările de poziție ale reprezentanților MEC, precum și documentele publicate pe site-ul Transparență Decizională (Analiza de Impact, proiectul Hotărârii de Guvern, Nota Informativă) se desprind următoarele concluzii:

– Nu este pe deplin clar cum va avea loc procesul de integrare a institutelor de cercetare în cadrul universităților. Chiar dacă este necesar ca sistemul universitar să fie conectat cu cercetarea conform standardelor europene, acest proces trebuie implementat prin strategii de conexiune dintre cele două sisteme, prin comunicare, identificarea unor soluții comune. În caz contrar, conform modelului propus, există riscul ca unele universități să nu aibă suficientă capacitate managerială, instituțională, financiară și nici interes să asigure funcționalitatea acestor institute de cercetare, iar funcția de cercetare să dispară în câțiva ani complet. Există o istorie a cercetării în Republica Moldova, moștenită din perioada sovietică, care nu poate fi ignorată. În cazul dat, este vorba de funcționarea institutelor de cercetare cu infrastructură extinsă și cu personal angajat. Acest potențial trebuie valorificat cât mai eficient în noile realități. Problema principală, care apare în această situație se referă la capacitatea universităților să-și asume aceste responsabilități. Or, universitățile sunt preocupate cu sarcinile lor de bază: organizarea procesului educational, racordarea formării profesionale la rigorile pieței muncii; asigurarea stagiilor practice pentru studenți, perfecționarea continuă a cadrelor didactice, atragerea studenților, menținerea celor înmatriculați, etc. În afară de aceasta, universitățile trebuie să se îngrijească de crearea unor condiții de viață și educație pentru studenți, care în mare parte țin de asigurarea în condiții bune a infrastructurii: cămine, săli de lectură, săli sport, etc. În vederea prevenirii riscurilor de degradare a cercetării, ar fi fost firesc ca această conexiune să fie pregătită din timp, să fie elaborate cu anticipare Planuri de dezvoltare strategică pentru a oferi o foaie de parcurs ce vizează conexiunea dintre cercetare și universități la nivel de personal, infrastructură, viziune, să fie realizate analize cost-beneficiu pentru a estima în toată complexitatea procesul de transfer/reangajare a personanlului din domeniul cercetării și capacitatea de integrare a acestuia în sistemul nou creat. Însă conform documentelor Ministerului Educației și Cercetării, aceste activități de planificare strategică abia urmează a fi realizate în urma optimizării sistemului. Pledăm pentru o integrare inteligentă a cercetării în cadrul universităților, dar concomitent trebuie să diminuăm riscurile, care pot afecta atât cercetarea, cât și și universitățile;

– Modalitatea propusă pentru optimizarea sistemului universitar generează unele riscuri, care nu vor putea fi gestionate de către Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, odată cu aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării, drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite trec integral la persoana juridică, care este ”beneficiara” reorganizării. În rezultat, toate deciziile legate de personal, strategia de dezvoltare, vor fi la discreția absolută a instituțiilor care au absorbit. Iar conținutul acestor decizii vor ține exclusiv de voința personală a conducerii. În această situație, Ministerul nu-și va asuma responsabilitatea pentru eventualitatea unor disponibilizări nejustificate, făcând trimitere la autonomia universitară. Eventualele disponibilizări nejustificate ale personalului calificat, ar putea avea consecințe de lungă durată asupra sectorului educației, iar Moldova, din nou, ar putea fi confruntată cu un val al ”exodului creierelor”. De asemenea, nimeni nu poate exclude riscul ca unele specialități pe viitor să dispară din motive subiective, deoarece universitățile, care au absorbit alte instituții ar putea să fie interesate să-și promoveze propriile specialități de bază. Și în acest caz, invocând autonomia universitară, conducerea universităților în raport cu cei ”absorbiți” va avea puteri absolute. În plus, garanțiile față de perspectivele entității ”absorbite” sunt minimale. Conform proiectului Hotărârii de Guvern, ”Persoanele juridice absorbante, reorganizate inclusiv prin absorbția instituțiilor publice de cercetare și inovare, vor asigura menținerea, cel puțin până la 31 decembrie 2023, pentru fiecare instituție publică de cercetare și inovare absorbită în parte, a structurii organizatorice de cercetare autonomă, precum și a nivelului de finanțare în limita cheltuielilor aprobate pe fiecare proiect de cercetare în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii”. Acest fapt înseamnă că instituțiile ”beneficiare”, începând cu decembrie 2023 pot lua orice decizii față de ”instituția absorbită”…

În ceea ce privește subiectul patrimoniului instituțiilor absorbite, riscurile sunt evidente, existând și o experiență negativă în anii de după Independență: privatizări dubioase ale căminelor și construcția în locul lor a blocurilor de locuit, înstrăinarea spațiilor de studii, înstrăinarea terenurilor de către grupuri de interese, etc. În multe cazuri, aceste abuzuri erau comise cu complicitatea managerilor instituțiilor de învățământ. Luând în calcul această experiență, comisiile de reorganizare și de transmitere a bunurilor ar trebui să aibă un rol foarte important. Pentru a evita orice abuzuri, este necesar ca Ministerul să elaboreze și să aplice strategii de eficientizare a valorificării infrastructurii și să-și asume pe deplin responsabilitatea pentru acest proces;

Aspecte financiare: Documentele prezentate de către Ministerul Educației și Cercetării prevăd ”o economie la buget de circa 85 mln.lei în 2 ani (calculat după o formulă propusă de FMI)”. Totodată, Ministerul anunță în Comunicat că va susține financiar procesul de modernizare a universităților prin alocarea a peste 700 de milioane de lei, dintre care 200 de milioane de lei pentru calitate și mangement, iar 500 milioane pentru modernizarea infrastructurii universităților și dezvoltarea programelor de studii. Este curios faptul că Ministerul nu menționează în documentele prezentate publicului că suma de 700 milioane de lei este parte a unui împrumut de la Banca Mondială, de aproximativ 40 milioane dolari, care a fost ratificat de către Parlament prin Legea nr.103/2020, bani care vor fi rambursați de toți cetățenii Republicii Moldova. În acest sens, ar trebui ca acest împrumut să fie valorificat de către universități în mod transparent, cu consultarea opiniei publice, în baza unei strategii clare de modernizare, iar Ministerul să aloce acești bani în baza unor obiective foarte clare de dezvoltare formulate la nivel național. La moment, însă, nu există o claritate cum vor fi folosiți acești bani, care este finalitatea, și care va fi impactul asupra sistemului;

– Problema numărului de studenți. Argumentul principal invocat de Minsterul Educației și Cercetării se rezumă la faptul că ”avem prea puțini studenți, și prea multe universități.” În acest fel, Ministerul doar constată reducerea dramatică a numărului de studenți, dar nu vine cu nici o strategie de creștere a numărului acestora. Ba mai mult, Ministerul chiar promovează ideea precum că reducerea numărului de studenți este una iminentă, menționând în documentul ”Analiza de impact” că ”există o probabilitate mică ca numărul de studenți să crească în viitor.”

În viziunea Platformei DA, această poziție fatalistă este inacceptabilă. Or, Ministerul ar trebui să trateze reforma nu doar prin adaptarea sistemului la noua realitate demografică (raționalizarea cheltuielilor, redimensionarea rețelei de instituții) ci prin eliminarea cauzelor, care au dus la această realitate dramatică. Dacă facem un exercițiu de sinceritate, atunci vom recunoaște cauza fundamentală, care constă în faptul că declinul numărului studenților este legat, în primul rând de calitatea slabă a învățământului superior. Iar politicile și reformele ar trebui să țintească elaborarea unor mecanisme viabile de asigure a calității: predarea în baza programelor racordate la necesitățile pieței muncii; politici complexe de formare a profesorilor, inclusiv în străinătate și atragerea profesorilor din alte țări și diasporă; atragerea telentelor; diplome duble prin consorții, alianță cu alte universități prestigioase; capacitatea de predare în limbi străine la un nivel înalt studenților străini; predarea în baza abordărilor: Problem Based Learning, Project Based Learning precum și în baza celor mai moderne metode.

Anume această criză a calității și prestigiului, i-a împins pe tineri spre migrație și alte destinații universitare. Conform analizelor Ministerului Educației și Cercetării din 2019, o pondere foarte mare din populația ce face parte din grupul de vârstă a studenților moldoveni studiază în străinătate, indicatorul fiind de 3,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene și de 6,7 ori mai mare decât media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Iar cauzele acestui ”exod al creierelor” constă în faptul că Ministerul și majoritatea instituțiilor de învățământ superior nu s-au adaptat în ultimii 10-12 ani la internaționalizarea și liberalizarea pieței muncii, și în consecință a pieței educaționale la nivel regional și global. Ba mai mult, prin toată ”politica” promovată cu precădere în ultimul deceniu de actualul ”sistem”, tânăra generație a fost practic determinată să nu mai creadă în universitățile din Moldova. Anume prin aceasta se explică cifrele alarmante pe care Ministerul le prezintă cu lejeritate: ”Dacă între 2007 și 2013, numărul studenților a scăzut în medie cu peste 4% pe an, această tendință aproape că s-a dublat între 2014 și 2019, depășind astfel pragul de 8% pe an”.

În timp ce majoritatea statelor din lume și din regiune depun o muncă asiduă, inclusiv cu aplicarea tacticilor de concurență neloială în raport cu alte țări pentru atragerea studenților, Ministerul Educației și Cercetării urmărește cu ușurință, plecarea studenților noștri spre alte destinații universitare…

În viziunea Platformei DA, sistemul universitar, dar și întregul sistem educațional, are misiunea de a contribui în cel mai direct mod la reducerea fenomenului de depopulare a țării și de dezvoltare a potențialului uman din Republica Moldova. Iar preocuparea autorităților ar trebui să fie următoarea: în ce mod, reformarea și modernizarea sistemului universitar ar putea contribui la îmbunătățirea situației demografice? Orice reformă trebuie să urmărească creșterea prestigiului și atractivitatea sistemului universitar, astfel încât tinerii să fie convinși să rămână acasă, alegând sistemul universitar autohton.

Totodată, este important de pus accent pe internaționalizarea învățământului superior, care trebuie să devină una din priorităţile politicilor educaționale. Deși în documentele prezentate de către Minister, este în treacăt menționat acest aspect, nu sunt expuse măsurile necesare pentru realizarea acestuia, cum ar fi: politica de creștere a calității predării cadrelor universitare; acreditarea internațională; capacitarea cadrelor academice de a preda ore în limbile de circulație internațională; consolidarea capacităților structurilor din cadrul universităților de a stabili parteneriate și de atragere a studenților din alte state (UE și CSI), politicile de marketing educațional la nivel național și internațional.

Pornind de la faptul că problema nr.1 a Republicii Moldova este depopularea țării, fenomen care se manifestă atât prin exodul cetățenilor, cât și prin criza demografică, este imperios necesar ca Ministerul, Guvernul, universitățile să aibă în vizor implicarea în rezolvarea acestei probleme fundamentale.

Obiectivul nostru este ca cel puțin, municipiul Chișinău, în calitate de centru universitar, să redevină un oraș al tineretului, al sutelor de mii de tineri, care își fac studiile aici, acasă, își întemeiază familii. Anume în jurul realizării acestui obiectiv, trebuie gândite reformele de modernizare a învățământului superior, iar raționalizarea firească a cheltuielilor nu trebuie văzută ca scop, ci doar ca un mijloc pentru a atinge obiectivele naționale propuse.

În ceea ce privește propunerile de a ”absorbi” Universitatea Agrară de Stat din Moldova, considerăm că acestea reprezintă o abordare pripită, deoarece UASM este unica instituție de învățământ superior cu profil agrar, iar agricultura este unul din sectoarele prioritare ale țării. În contextul procesului de aderare la UE, în care sectorul agro-industrial are mari perspective de dezvoltare, ținând cont de specificul și potențialul agriculturii din Republica Moldova, dezvoltarea învățământului cu profil agrar ar trebui să fie una din prioritățile Guvernului și a ministerelor de linie. În acest sens, propunem ca pentru UASM să fie aplicată o ”perioadă de grație” de 3 ani în care instituția, conform unui Plan de Dezvoltare Strategică, să-și sporească capacitățile și să pună accent pe specializarea în domeniul agrar. La finalizarea acestei perioade, în baza unei analize comprehensive, Ministerele de resort vor lua decizii cu privire la direcțiile cele mai potrivite de dezvoltare.

Referitor la proiectul de ”absorbție” a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, este necesar ca Ministerul Educației și Cercetării să identifice o soluție comună în parteneriat cu comunitatea sportivă din Moldova, astfel încât domeniul sportului și învățământului sportiv să nu aibă de suferit. Doar dialogul bazat pe un suport constructiv vor asigura succesul unei reforme autentice.

În viziunea Platformei DA, o reformă trebuie să fie consistentă și vizionară, să țintească rezolvarea cauzelor, nu doar adaptarea la consecințe demografice. De asemenea, o reformă veritabilă nu trebuie să afecteze anumite domenii (agricultură, sport) și să favorizeze altele, ci să armonizeze interesele diferitor sectoare. O veritabilă reformă trebuie să pună accent pe creșterea calității studiilor, investiții în cadrele didactice, consolidarea marketingului educațional și internaționalizarea sistemului de învățământ superior, și nu în ultimul rând eliminarea corupției din sistem.

05 August 2022

Declarația Platformei DA cu privire la împlinirea unui an de guvernare de către PAS...

În contextul împlinirii unui an de guvernare de către majoritatea PAS, Platforma DA constată cu regret că bilanțul Guvernului Gavriliță și al majorității parlamentare este unul nesatisfăcător și care, cel puțin la momentul de față, nu oferă semnale pozitive și perspective privind rezolvarea problemelor fundamentale ale cetățenilor. În calitate de partid responsabil care nu se pliază pe un discurs populist, Platforma DA nu acuză guvernarea de toate relele și dificultățile, înțelegând contextul internațional și regional dramatic și consecințele directe asupra situației din Republica Moldova. Chiar mai mult, Platforma DA a apreciat public progresele realizate de către guvernarea actuală la unele capitole și în special pe componenta integrării europene, care s-a datorat inclusiv credibilității conducerii țării în fața partenerilor externi. În același timp, a pune toate dificultățile ce țin de înrăutățirea situației socio-economice pe seama contextului internațional și regional, reprezintă în opinia noastră o formă de eschivare de la răspunderea politică a majorității actuale. În ceea ce privește bilanțul guvernării actuale, cel mai obiectiv ne vorbesc cifrele, care sunt oferite de către Biroul Național de Statistică (BNS). Astfel, referitor la rata inflației, aceasta s-a majorat de la 13,9 % în luna decembrie 2021 la 31,83 % în luna iunie 2022 și este cea mai mare în Europa după Turcia. În rezultatul inflației, care este determinată în cea mai mare parte de creșterea prețurilor la resursele energetice, prețurile medii de consum în luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 au crescut cu 31,83%, inclusiv la produse alimentare - cu 34,30%, mărfurile nealimentare cu 23,44% și serviciile prestate populaţiei - cu 40,70%. Evident că dincolo de factorul creșterii prețurilor pentru resursele energetice, printre motivele creșterii galopante a prețurilor sunt și acordurile de cartel ale unor grupuri înguste de magnați, care continuă să controleze economia națională. Spre regret, guvernarea actuală, la momentul de față, nu are nici cel mai vag plan pentru atenuarea efectelor negative ale acestor scumpiri asupra cetățenilor. Guvernul nu a implementat nici o măsură de reducere a inflației, lăsând totul să meragă de la sine și unica acțiune a fost cea intreprinsă de BNM cu privire la majorarea ratei de bază, lucru care a lovit crunt în tinerele familii cu credite ipotecare, inclusiv cei din programul Prima Casă, dar și a antreprenorilor care se creditaseră pentru a-și dezvolta afacerile. În plus, majorarea ratei de bază lovește și în resursele financiare ale statului: la moment, Guvernul se creditează pe piața internă la dobânzi exagerat de mari. Constatăm cu îngrijorare că multe scheme, moștenite din perioada guvernării grupărilor criminale așa și nu au fost anihilate, mai ales cele legate cu regiunea transnistreană. Timp de un an, sectorul energetic a fost zguduit de un șir de scandaluri privind licitații obscure și trucate, asemănătoare cu cele din perioada guvernării lui Filat. Iar activitatea unui mega-minister al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în frunte cu o persoană controversată, care gestionează zeci de miliarde de lei, a discreditat semnificativ imaginea Guvernului. Referitor la balanța comercială, conform datelor BNS, din cauza decalajului dintre exporturi și importuri, a fost acumulat doar în ianuarie-mai al anului curent un deficit al balanței comerciale în valoare de 1705,8 milioane dolari. Acest decalaj este cu 134 de milioane de dolari mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent. Spre regret, deficitul balanței comerciale persistă în relațiile comerciale cu cei mai importanți parteneri comerciali ai Moldovei. Astfel, pentru perioada ianuarie-mai 2022, balanța comercială cu țările Uniunii Europene a avut un deficit de 401,2 milioane dolari americani, iar cu țările CSI – 718,3 milioane dolari americani. Această discrepanță se adâncește, inclusiv din cauza lipsei unor politici eficiente de susținere a producătorilor autohtoni, care sunt orientați spre export. În ceea ce privește agricultura, conform datelor oficiale se atestă diminuarea producţiei globale agricole, cauzată de scăderea producţiei vegetale cu 7,6% și a producției animaliere – cu 5,3% în ianuarie-iunie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021. Totodată, se constată micșorarea volumului creșterii vitelor și păsărilor în toate categoriile de gospodării, generată de scăderea producției în gospodăriile populației cu 11,0% și în întreprinderile agricole cu 1,3%. În acest context, se atestă următorul fenomen: deși în întreprinderile agricole se observă creșterea producției agricole și creșterea efectivelor de animale, ceea ce reprezintă un lucru pozitiv, în gospodăriile populației se constată o scădere dramatică a volumului producției și a efectivului de animale, fapt care reflectă sărăcirea și slăbirea capacităților gospodăriilor de a face agricultură. Sperăm că politicile defectuoase în agricultură de până acum vor fi înlocuite cu măsuri adecvate, odată cu venirea noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Referitor la susținerea producătorilor și business-ului autohton, guvernarea continuă să apere aproape exclusiv interesele rețelelor mari de comerț, neavând o strategie clară de susținere a mediului de afaceri autohton. Anume prin aceasta se explică abrogarea normei care susținea producătorii autohtoni prin prevederea care stipula ca 50% din producția de pe raft să fie de proveniență națională. Un alt exemplu de lipsă a susținerii pentru companiile autohtone se referă la situația SA Macon, un producător de materiale de construcții de înaltă calitate, care a fost nevoit să-și sisteze activitatea. Această companie a fost distrusă prin concurența neloială din partea fabricii de cărămidă din Tiraspol și prin inacțiunea guvernării, iar în consecință pot rămâne șomeri peste 350 de angajați. În ceea ce privește exodul populației, acest proces a continuat și în anul 2022, astfel încât conform datelor BNS, cifra persoanelor ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an este în creștere cu 11,8% față de trimestrul I al anului trecut. Printre alte nerealizări ale guvernării se numără și: 🔵 Eșecul în negocierea prevederilor contractului dintre Moldovagaz și Gazprom privind livrarea gazului pe componenta formării prețului la gaz, semnat la 29 octombrie 2021. Una din cele mai mari greșeli a fost delegarea responsabilității de negociere vicepremierului Andrei Spînu, or un asemenea contract, cu impact major asupra economiei, trebuia de negociat la nivelul Prim ministrului, al Președintelui sau, în cel mai rău caz, al Ministrului de Externe, și nu pasarea acestei responsabilități unei personalități controversate. Spre regret, Moldova nici măcar nu a încercat să folosească la negocieri problema transnistreană, în contextul dependenței social-economice enorme a regiunii transnistrene de Chișinău; 🔵 Lipsa viziunii asupra descentralizării Moldovei, consolidarea autonomiei locale și reformei administrativ-teritoriale. De asemenea, se atestă tot mai frecvent tentative de subordonare ilegală a unor instituții de către reprezentantul Guvernului în teritoriu; 🔵 Politici defectuoase în sectorul agroindustrial, care au aprofundat criza economică în rândurile fermierilor mici și mijlocii; 🔵 Lipsa unor progrese în dosare de mare rezonanță, precum și abandonarea agendei antioligarhice: furtul miliardului, concesionarea gărilor, spălarea miliardelor prin sistemul bancar al Republicii Moldova etc.; 🔵 Eșecul în lupta cu contrabanda, proporțiile căreia, conform unor estimări, a crescut de aproape 4 ori; 🔵 Lipsa unor progrese semnificative în reforma justiției, unde, în loc să fie trași la răspundere persoane care au deservit regimul oligarhic, unii din aceștia s-au integrat armonios în cadrul sistemului de justiție și procuratură, administrat de către guvernarea actuală; 🔵 Politizarea administrației publice centrale și locale, iar ca rezultat crearea unui haos în administrația centrală și locală, cazuri frecvente de promovare a oamenilor lipsiți de experiență relevantă; 🔵 Reforme pripite și netransparente în învățământ: deciziile guvernării cu privire la comasarea universităților au fost orientate aproape exclusiv spre optimizarea cheltuielilor, fiind în esență reforme contabile, care vor crea haos și tensiune în sistem, și care nu rezolvă problema calității și relevanței studiilor. Deși dețin majoritatea politică absolută și controlează toate puterile în stat, PAS nu reușește să controleze situația din țară, iar acest lucru se vede prin lipsa de reacție la nivel macroeconomic, neimplicarea instituțiilor statului în unele procese economice; intervenția insuficientă a statului față de specularea și abuzurile realizate de către monopolişti din anumite sectoare economice, lipsa de viziune a Guvernului, care nu a propus soluții de combatere a inflației, ci a formulat exclusiv acuzații față de BNM.   Pornind de la aceste realități, Platforma DA vine cu următoarele propuneri în câteva domenii de importanță maximă: 🔵 Crearea unei celule anticriză, care să includă reprezentanții celor mai importante instituții ale statului, agenții de stat, reprezentanți ai administrației publice locale, precum și unii reprezentanți ai opoziției. Principala funcție a acestei structuri ar trebui să includă pregătirea de perioada rece a anului: măsuri de raționalizare a consumului de gaz și energie la nivel central și local; identificarea soluțiilor pentru asigurarea cantității necesare de lemn de foc la nivel de raion și localități, dat fiind faptul că stocurile de masă lemnoasă la moment sunt foarte mici; elaborarea unor măsuri de combatere a speculațiilor cu masa lemnoasă însoțită de un control strict asupra tăierilor de pădure. În cadrul acestei celule de criză, este necesară o distribuire clară a sarcinilor cu aplicarea unei strategii coerente de informare a populației. De asemenea, în aceste activități de pregătire ar trebui să fie antrenate mai multe categorii de cetățeni, inclusiv din afara guvernării. Totodată, este necesară elaborarea unor măsuri de susținere a categoriilor social vulnerabile pentru perioada rece a anului; susținerea companiilor moldovenești pentru a nu admite concedierea în masă a angajaților; 🔵 Inițierea procesului de renegociere și, în consecință, revizuirea contractului cu Gazprom, însă de această dată cu asumarea politică a acestei responsabilități la cel mai înalt nivel de stat cu scopul obținerii diminuării tarifului la consumul de gaz pentru perioada rece a anului. În paralel, este necesară asigurarea conectării la sistemul energetic din România cu identificarea mecanismelor de plafonare a prețului pentru consumatorii din Republica Moldova; 🔵 Formularea urgentă a poziției privind implementarea reformei administrativ-teritoriale, care ar asigura o descentralizare maximă și o activitate eficientă a autonomiei locale; 🔵 În domeniul economiei, elaborarea unui model economic fezabil, care are la baza susținerea maximă a producătorilor autohtoni; 🔵 În domeniul agriculturii, introducerea stării de urgență cu amânarea legală a plăților față de creditori fără calcularea penalităților pentru a evita intrarea în toamnă în proces de insolvabilitate a agricultorilor, care au fost afectați de calamitățile naturale. De asemenea, este necesară restabilirea și extinderea infrastructurii de irigare, facilitarea accesului agricultorilor la apă, inclusiv transmiterea către asociațiile utilizatorilor de apă a sistemelor de irigare de către Agenția Proprietății Publice. În contextul detenebrizării activităților economice, inclusiv din domeniul agriculturii, introducerea unui impozit consolidat (unic) în agricultură, calculat la hectar cu simplificarea evidenței contabile. Promovarea unor politici ce țin de deoffshorizarea sectorului agroindustrial, una din măsuri fiind interzicerea arendării terenurilor agricole de către companiile controlate din zona paradisurilor fiscale. „Firul roșu” al tuturor politicilor în acest domeniu trebuie să prevadă implicarea urgentă a statului în ajutorarea industriei autohtone, în special susținerea agriculturii și industriei alimentare mai ales pe timp de criză; 🔵 În domeniul integrării europene, reiterăm extinderea componenței nominale a Comisiei naționale pentru integrare europeană în vederea implicării reprezentanților opoziției, inclusiv ai celei extraparlamentare, scopul fiind mobilizarea tuturor forțelor pentru a implementa agenda pro-europeană la nivelul întregii societăți; 🔵 În domeniul reintegrării teritoriale a Republicii Moldova, implementarea unei noi strategii de negociere cu autoritățile neconstituționale din stânga Nistrului, astfel încât orice compromis, concesii din partea Republicii Moldova să fie condiționate de acțiuni legate de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, asigurarea liberei circulații între malurile râului Nistru, acces la terenurile agricole ale locuitorilor din raionul Dubăsari, buna funcționare a instituțiilor de învățământ cu predare în limba română etc. De asemenea, este necesară consolidarea Biroului politici de reintegrare, care trebuie să devină o instituție solidă cu împuterniciri, capacități și funcții mult mai largi decât în prezent, obținând gradual statut de Agenție subordonată Guvernului. În contextul războiului din regiune și a riscurilor iminente ce vin din regiunea transnistreană, nu am văzut vreo luare de atitudine din partea guvernării față de locuitorii din Zona de Securitate. Or acești oameni și pe timp de pace se confruntă cu multe dificultăți. O ședință a Guvernului care să întrunească reprezentanții administrației locale, dar și reprezentanții segmentului economic, este mai mult decât necesară; 🔵 În domeniul educației, Platforma DA reiterează propunerea și formula de compromis prin care Universității Agrare să-i fie aplicată o „perioadă de grație” de trei ani, în care instituția, conform unui Plan de Dezvoltare Strategică, să-și sporească capacitățile și să pună accent pe specializarea în domeniul agrar. În calitate de partid preocupat de reforma profundă a educației, pledăm pentru reforme care țintesc creșterea calității studiilor, prestigiului sistemului universitar, punerea în aplicare a unor politici complexe de formare a profesorilor, inclusiv în străinătate, și atragerea profesorilor din alte țări și diasporă; promovarea unor metode moderne de predare, susținerea acreditării internaționale a universităților, consolidarea marketingului educațional și internaționalizarea sistemului de învățământ superior. De asemenea, orice reformă a sistemului universitar trebuie să contribuie la creșterea numărului de studenți. Totodată, propunem renunțarea la măsuri cum ar fi învățământul online în vederea economisirii resurselor energetice și termice, pentru a nu împovăra și mai mult familiile cu copii, care sunt în situație economică dificilă în contextul majorării tuturor tarifelor.   Este nevoie de corectarea semnificativă a actului de guvernare, care nu poate fi realizată fără remanieri guvernamentale. Întârzierile în schimbarea mai multor miniștri în actuala situație social-economică și geopolitică prezintă pericol pentru cursul european al țării, care este discreditat prin incompetența, incapacitatea și, pe alocuri, corupția unor demnitari de stat. Lipsa reacției adecvate din partea guvernării poate apropia demisia întregului cabinet de miniștrii.   Platforma DA cheamă partidul de guvernare la responsabilitate și dialog cu toate forțele sănătoase ale societății care susțin cauza europeană și națională, în vederea identificării unității la nivel național, atât de importantă în această situația de maximă turbulență.

citește mai mult

21 Iulie 2022

Declarație de presă cu prilejul marcării a 30 de ani de la semnarea Acordului moldo-rus din 1992 ...

La 30 de ani de la semnarea Acordului moldo-rus din 1992 privind încetarea focului la Nistru, soluția federalizării Republicii Moldova este una periculoasă și poate contribui la dezintegrarea teritorială. Platforma DA consideră că, cea mai viabilă soluție legată de problema transnistreană este acordarea unei largi autonomii regiunii transnistrene.
În contextul împlinirii a 30 de ani de la semnarea Acordului privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992, Platforma DA își exprimă întâi de toate recunoștința față de cei care și-au pierdut viața apărându-și țara, față de veteranii războiului de pe Nistru pentru sacrificiul imens pus pe altarul apărării Independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Pornind de la aceste realități și conștientizând necesitatea schimbării substanțiale a politicii față de soluționarea conflictului transnistrean, Platforma DA optează pentru o altfel de abordare, care presupune:
  1. Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova trebuie echivalată din perspectiva importanței și acțiunilor realizate cu procesul de integrare europeană, fapt care va contribui esențial la coagularea întregii societăți în jurul acestui obiectiv național;
  2. Consolidarea Biroului politici de reintegrare, care trebuie să devină o instituție solidă cu împuterniciri, capacități și funcții mult mai largi decât în prezent. Or, nu este firesc ca entitatea responsabilă de realizarea politicilor naționale în domeniul reintegrării țării, Biroul politici de reintegrare, să aibă doar un statut de Direcţie generală în cadrul Cancelariei de Stat, chiar dacă este subordonat direct viceprim-ministrului pentru reintegrare:
  3. Elaborarea și implementarea sistematică a unei strategii de comunicare a Chișinăului față de locuitorii regiunii transnistrene;
  4. La nivel de negociere, este important ca orice compromis, concesii din partea Republicii Moldova să fie condiționate de acțiuni legate de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, asigurarea liberei circulații între malurile râului Nistru, acces la terenurile agricole ale locuitorilor din raionul Dubăsari, buna funcționare a instituțiilor de învățământ cu predare în limba română, etc;
  5. Continuarea politicilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului și cel puțin dublarea bugetului alocat pentru proiectele implementate prin intermediul Programului activităților de reintegrare;
  6. Insistarea pentru schimbarea contingentului militar al forțelor de menținere a păcii cu un contingent de civili sub egida ONU sau UE;

citește mai mult

15 Iulie 2022

Reacția Platformei DA după ce Ministerul Sănătății a trimis, pe asuns, note informative instit...

Platforma DA își exprimă îngrijorarea în privința unei note informative trimise de Ministerul Sănătății, pe ascuns, instituțiilor medico-sanitare din teritoriu, prin care îi îndeamnă pe directorii acestor entități să dea raport la colegiul consultativ care se află în subordinea șefului Cancelariei de Stat în teritoriu. Precizăm că, acest demers nu a fost transmis și consiliilor raionale  care sunt fondatorii și se ocupă de administrarea acestor instituții medicale, astfel dublându-se factorii de conducere. Pe parcursul existenței sale ca Partid Politic Platforma Demnitate și Adevăr s-a expus pentru descentralizarea puterii și consolidarea autonomiei locale. Aceste valori erau îmbrățișate și de foștii colegi din Blocul ACUM. Constatăm cu regret că prin demersul Ministerului Sănătății din 7 iunie 2022, de fapt se intenționează centralizarea puterii și acest lucru se întâmplă contrar legislației. În Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr 266/2016, este stipulat clar lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale. În acest act nu sunt menționate instituțiile medico-sanitare publice raionale deoarece ele sunt subordonate fondatorului, Consiliul Raional. Chemarea șefilor instituțiilor să participe la ședințele Colegiului consultativ al șefului teritorial al Cancelariei de Stat, fără informarea în prealabil a fondatorului este un abuz. Se creează un precedent de a subordona ilegal unele instituții reprezentantului Guvernului în teritoriu.  Îndemnăm reprezentanții guvernării să renunțe la astfel de intenții. Orice acțiune care contravine legislației și care are drept scop centralizarea puterii contravine valorilor Platformei DA și va fi dur criticată. Colaborarea între instituțiile de toate nivelurile, centrale și locale, este necesară pentru a soluționa problemele de interes raional, însă ea trebuie să aibă loc conform legislației și cu implicarea tuturor factorilor decizionali locali, fără a exclude pe cineva din circuit. Platforma DA pledează pentru o adevărată autonomie și descentralizare, o viabilă reformă administrativ-teritorială, având o permanentă creștere atât a încrederii cetățenilor în APL-uri, cât și creșterea nivelului de performanță la nivel local. Totodată reiterăm necesitatea implementării reformei administrativ-teritoriale, despre care actuala guvernare nu spune nimic. Această reformă este una din condiționalitățile de aderare la UE. Iar conform legislației actuale nu este permisă implementarea ei în anul electoral. La moment nu au fost inițiate nici consultări publice pe marginea acestei probleme, ceea ce ne face să concluzionăm că reforma administrativ-teritorială nu va fi implementată până la alegerile locale și va fi din nou amânată. Acest fapt va continua să afecteze bugetul statului dar și buna funcționare și dezvoltare a regiunilor. Noi ne dorim consultări publice, autentice cu referire la această reformă și sperăm să nu se repete experiența așa zisei reforme a instituțiilor universitare, care s-a implementat netransparent și peste noapte.

citește mai mult